Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Chào mừng bạn đã đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Trang web này là nơi đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), đăng ký hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án thuộc thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp.

Tra cứu

Nếu bạn chỉ muốn tìm kiếm thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên, hãy nhấn chuột vào: Tra cứu

Đăng nhập - khách hàng thường xuyên

Nếu bạn là khách hàng thường xuyên đã được Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp tài khoản đăng ký trực tuyến, hãy nhấn chuột vào: Đăng nhập khách hàng thường xuyên

Khách hàng không thường xuyên.

Nếu bạn không phải là khách hàng thường xuyên thì bạn có thể thanh toán lệ phí đăng ký hoặc phí cung cấp thông tin tại một trong ba Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Trung tâm Đăng ký sẽ đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án cho bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn gặp khó khăn về kỹ thuật trong quá trình sử dụng trang web này, bạn có thể liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của chúng tôi để được giúp đỡ.