Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Chào mừng bạn đã đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Trang web này là nơi đăng ký và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung (động sản), cây hằng năm, công trình tạm; về hợp đồng thuộc thẩm quyền của các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

Tra cứu

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, hãy nhấn chuột vào: Tra cứu

Đăng nhập

Nếu bạn đã được Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp tài khoản đăng ký trực tuyến, hãy nhấn chuột vào: Đăng nhập vào hệ thống đăng ký trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng

Trong quá trình sử dụng trang web này, nếu gặp khó khăn, bạn có thể liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi để được giúp đỡ.