Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Yêu cầu cung cấp mã tra cứu cơ sở dữ liệu

Loại yêu cầu cấp Số lượng Mức phí
Mã tra cứu cơ sở dữ liệu 1 10.000

* Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP: Người yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán phí sử dụng dịch vụ thanh toán không bằng tiền mặt (nếu có).