Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Bảng phí

1. Mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng từ ngày 01/7/2023 tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản được quy định như sau:

Số TT CÁC TRƯỜNG HỢP NỘP PHÍ MỨC THU (đồng/hồ sơ)
1 Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 64.000
2 Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 24.000
3 Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 48.000
4 Phí xoá đăng ký giao dịch bảo đảm 16.000
5 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm  24.000
6 Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm 20.000

Các trường hợp được miễn phí:
- Người sử dụng tự tra cứu thông tin tại hệ thống đăng ký trực tuyến
- Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự thực hiện thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
- Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Mức thu phí sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là 300.000 đồng/khách hàng/năm, trong đó năm thực hiện tính phí được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch. Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu sau ngày 01/7 thì mức phí sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu của năm đó là 50% mức phí quy định”.