Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Bảng phí

1. Mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng từ ngày 01/01/2024 tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản được quy định như sau:

Số TT CÁC TRƯỜNG HỢP NỘP PHÍ MỨC THU (đồng/hồ sơ)
1 Phí đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm 80.000
2 Phí đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm 30.000
3 Phí đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký 60.000
4 Phí xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm 20.000
5 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoản đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm 30.000
6 Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm 25.000

Trường hợp được miễn phí: Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm:
- Phí cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần (tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản): 10.000 đồng/lần tra cứu.
- Phí cấp mã số sử dụng để tự tra cứu thường xuyên (tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản): 300.000 đồng/khách hàng/năm, trong đó năm thực hiện tính phí được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch. Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu sau ngày 01/7 thì mức phí sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu của năm đó là 50% mức phí quy định.