Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Đăng ký và quản lý tài khoản khách hàng

Cấp và quản lý tài khoản đăng ký trực tuyến

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký thường xuyên các giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án , sẽ tiện lợi hơn nếu bạn có tài khoản đăng ký trực tuyến do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.


Quản lý và thêm người sử dụng tài khoản

Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thì tài khoản của bạn có thể có nhiều tài khoản người dùng, (ví dụ, cán bộ quản lý, các cán bộ tín dụng, kế toán vv.). Ít nhất một trong những người sử dụng này sẽ được ủy quyền để quản lý bảo mật tài khoản, người sẽ có quyền cao hơn những người sử dụng thông thường. Những quyền này có thể gồm quyền thêm hoặc xóa bỏ những người sử dụng thông thường, hoặc cập nhật thông tin về tài khoản khách hàng (ví dụ, đổi địa chỉ, thông tin liên hệ). Theo mặc định, người sử dụng đầu tiên được đưa vào tài khoản trong lúc đăng ký tài khoản sẽ được ủy quyền quản lý bảo mật tài khoản. Những người sử dụng thông thường sẽ có quyền đăng ký, tra cứu và đổi mật khẩu của mình. Khách hàng thường xuyên có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản người dùng của mình và và thanh toán mọi lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin phát sinh từ những hoạt động đăng ký, tra cứu thông tin của người sử dụng thuộc tài khoản của mình.


Thông báo lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin

Mỗi tháng, Trung tâm đăng ký sẽ cung cấp (thông qua trang web) cho mỗi khách hàng thường xuyên một bản thông báo lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin kèm theo thống kê các giao dịch đã phát sinh trên tài khoản của khách hàng trong kỳ, và báo với khách hàng qua e-mail là đã có thống kê tài khoản. Mỗi thông báo qua email sẽ gồm bản thống kê đính kèm ở dạng file PDF. Khách hàng phải trả số tiền chưa thanh toán cho các giao dịch trong kỳ trước trong vòng 30 ngày kể từ ngày thống kê. Nếu không thanh toán trong thời gian này, Cơ quan đăng ký sẽ tạm ngừng quyền tiếp tục giao dịch của khách hàng cho đến lúc khách hàng thanh toán hết nợ. Bất cứ người sử dụng nào của một tài khoản đều có quyền xem thông tin khách hàng, số dư và các thống kê trước đó.